Om Novax

Novax är Axel Johnsons investeringsbolag

Novax investerar i små och medelstora tillväxtbolag framförallt verksamma i våra fokussektorer: Hälsa & Friskvård, Teknisk säkerhet, Framtidens mat och Digital Infrastruktur för Retail. Vi är aktiva, långsiktiga ägare som sätter tillväxt i fokus och bidrar med branschkunskap, nätverk och ett ekosystem av kompetens- och kunskapsdelning såväl som praktiskt stöd.

Vår filosofi

Bra bolag, sektorfokus och ett stöttande ekosystem ger oss de bästa förutsättningarna att lyckas tillsammans

Novax är en del av Axel Johnson, ett familjeföretag som grundades 1873 och nu drivs av fjärde och femte generationen. Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt utveckla lönsamma affärer varit intakt.

Novax uppdrag är att bygga framtida ben för Axel Johnson genom att investera i, stötta och utveckla små och mellanstora bolag som har potential att bli stora och meningsfulla.

Vi söker de bästa bolagen och entreprenörerna inom några omsorgsfullt utvalda sektorer. Vår sektorförståelse och långsiktighet ger oss möjlighet att se potential bortom traditionella affärsplaner och planeringshorisonter.

De företag vi investerar i ska kunna skapa värde på lång sikt. De ska även ha sunda grundvärderingar och företagskultur med fokus på långsiktigt och hållbart värdeskapande.

Vår ambition är att vara det bästa stödet till bolag och ledningsgrupper inom våra fokussektorer. Vi erbjuder ett värdefullt ekosystem av kunskap, kompetens och talang som delar erfarenheter och löser problem tillsammans. Ofta märker vi hur partners värderar vår investeringsfilosofi och våra grundvärderingar lika mycket som kompetens och arbetssätt. För oss är alla delar lika viktiga.

Vi investerar i företag som är, eller är på god väg att bli branschledande och drivande i att utveckla teknologi, produkter, tjänster och lösningar för framtidens behov. Gemensamt för våra bolag är att de på olika sätt ska bidra till ett bättre samhälle.

Sektorfokuserade

Vi investerar utifrån genomarbetade och välgrundade teser om framtida utveckling

Djup sektorförståelse och kunskap är vad som över tid ger bolag ett unikt stöd. Vi har lagt mycket tid och tankekraft på att välja ett antal sektorer där vi ser långsiktig potential att bygga framgångsrika bolag och stort värde.

I dessa investerar vi utefter ett antal väl genomarbetade och grundade teser och idéer om framtida utveckling. Vår ambition är att vara aktiva i våra sektorer de kommande 20-30 åren eller ännu längre, och därigenom driva riktig förändring mot ett bättre samhälle.

Våra fokussektorer:

Hälsa & Friskvård
Med vår satsning på hälsa och friskvård bidrar vi till ett friskare samhälle och en bättre livskvalitet för individen. Vi tror på tillgängliggörandet av effektiva hälsofrämjande produkter och tjänster som leder till bättre välmående i hemmet såväl som på arbetsplatsen.

Teknisk säkerhet
Genom att investera i unik, smart och uppkopplad infrastruktur kan vi driva på utvecklingen av många starka trender i samhället. Digitalisering och teknologisk utveckling, hållbarhet och slutkonsumentens efterfrågan på smarta och bekväma lösningar driver denna sektor framåt.

Framtidens Mat
För oss på Novax handlar framtidens mat om klimatsmarta livsmedel som är bättre för hälsan. Men det handlar även om minskat matsvinn. Novax investerar i banbrytande bolag som hjälper människor att äta på ett sundare och hållbart sätt.

Digital Infrastruktur för Retail
Teknologi och förändringar i konsumentbeteenden förändrar löpande hur konsumenter och bolag handlar med varandra. Vi vill vara med och bygga de bolag som är eller har potential att bli centrala pusselbitar i den digitala infrastrukturen i en retail i förändring.

Övriga
Även om Novax satsar intensivt på fyra utvalda sektorer, finns det utrymme för unika tillväxtföretag inom andra områden. Axel Johnson har till exempel en stark tradition inom handel och kunskapssektorer.

Gemensamt ekosystem

Genom ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte bland Novaxbolagen samt tillgång till relevant spetskompetens ger vi bolag och människor de bästa förutsättningarna att lyckas.

Kunskap och insikter

Vi är fast övertygade om att vi genom att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och tillhandahålla kvalitetssäkrade verktyg och utbildningar hjälper våra verksamheter och medarbetare att nå sin fulla potential.

M&A i alla skeden

Vi ser förvärv som ett strategiskt tillväxtverktyg och bistår våra verksamheter i arbetet med förvärvsstrategier, sourcing av förvärvskandidater och är ett aktivt stöd i transaktionsprocesser.

Strategisk HR och talang

Novax, inklusive Axel Johnson, utgör en unik arena för medarbetare och deras karriärer att växa och utvecklas på. Vi investerar i att identifiera, utveckla, belöna och behålla talanger. På Novax träffar vi löpande duktiga människor som vi introducerar för våra bolag.

Nätverk och forum

Novaxbolagen är ett ekosystem där summan är större än delarna. Vi delar erfarenheter, kunskap och best practice genom nätverk, funktionella forum och utbildningar. Många utmaningar och lösningar är sektorgemensamma eller relevanta för de flesta bolag vilket i praktiken ger bolagen inom vårt ekosystem utökade resurser och insikter. 

Styrning

Våra bolag ska vara bäst på det de gör, ha ambitiösa och tydliga planer samt vara riktigt proffsiga och välskötta. Naturligtvis ska de följa lagar och regler. Vi har erfarenhet, struktur och processer för att ge rätt stöd till företagsledningen.

Strategi och analys

Alla Novax verksamheter jobbar mot en långsiktig vision. Tillsammans med ledningen säkerställer Novax att bolagen har målsättningar, strategier och förutsättningar att ta sig dit.

Kultur och värdegrund

Precis som vi värnar om de samhällen vi verkar i, bryr vi oss om våra kollegors välmående och långsiktiga engagemang. Vi tror på att ge människor frihet och förtroende. Det skapar arbetsglädje, stolthet och engagemang.

Aktivt stöd

Vi är ett stöd och bollplank till företagsledare under alla faser i företagandet. Vår samlade erfarenhet, kompetens och engagemang är alltid tillgänglig. Vi ger våra bolag tillgång till research, nätverk, och hands-on stöd i strategiska, operationella och finansiella projekt och insatser. 

En långsiktig partner

Långsiktighet

Vår långsiktighet är en stor fördel för oss och våra bolag. Den gör att vi har tid och råd att fokusera på det som är bäst för bolaget på sikt. Dessutom ger den oss möjlighet att agera på ett sätt som många andra bolag inte kan då vi kan se bortom traditionella planerings- och investeringshorisonter. Vi kan till exempel flytta fram positionerna under en lågkonjunktur eller förvärva en konkurrent med ett kompletterande erbjudande.

Långsiktigheten skapar trygghet för våra bolag och en lönsam framtid för oss. Den säkerställer att vårt incitament är i linje med våra företag. Det som är bra för bolaget är bra för oss.

En partner för alla skeden

För oss är det inte primärt viktigt vilken fas ett bolag befinner sig i. Vi investerar i olika skeden, från små och tidiga bolag, till senare och mellanstora bolag, och är mest fokuserade på vilken potential bolaget har i den specifika branschen och sektorn. 

Naturligtvis är processerna och hantverken olika beroende på om bolaget befinner sig i ett tidigt eller senare skede. Därför har vi ett team med breda erfarenheter.

Genom att exponera oss för olika skeden, får vi en bättre bild och förståelse för hur marknader och sektorer fungerar och vad som ligger runt hörnet. Vi ökar vår förståelse för teknologier och olika affärsmodeller samt skapar spännande ekosystem av människor och talanger.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi, vilket innebär att vi aktivt arbetar för att våra verksamheter ska;

  • Bygga på affärsmodeller med hög grad av resurseffektivitet, gärna med cirkulära resurs- och materialflöden baserade på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser och material.
  • Sträva efter att uppnå en socialt och miljömässigt hållbar produktion genom transparens, spårbarhet och starka partnerskap med aktörer genom hela leverantörsledet.
  • Ha ett värdebaserat medarbetarskap och ledarskap som ger förutsättningar för medarbetare att växa och trivas,
  • Vara inkluderande och innovativa och därför arbetar vi aktivt för att främja mångfald och jämställdhet.

Vi är fast övertygade om att det är en avgörande förutsättning för långsiktig framgång att integrera hållbarhet i vår affärsstrategi.

Axel Johnson

Axel Johnson – ett av Nordens största företag inom handel och tjänster

Novax är en del av Axel Johnson, ett familjeföretag i fjärde och femte generationen som grundades 1873 av Axel Johnson.

Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden, med tyngdpunkt i Norden. Tillsammans har våra verksamheter cirka 25 000 anställda och vi är handelspartner med tusentals företag över hela världen. År 2019 var Axel Johnsons konsoliderade nettoomsättning cirka 88 miljarder kronor. Det gör Axel Johnson till ett av Nordens största företag inom handel och tjänster.

Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt utveckla lönsamma affärer varit intakt. Det är en företagstradition Axel Johnson bygger vidare på.

Läs mer på www.axeljohnson.se

Vi letar efter nya
spännande tillväxtbolag.

Vill du presentera ditt bolag och höra mer om hur vi jobbar? Hör av dig!